EPDK 30/4/2021 Tarihli Duyuru

11 Mayıs 2022 Çarşamba

Bilindiği üzere, 30/4/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (8) numaralı bent ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlara teminat yükümlülüğü getirilmiş olup, söz konusu düzenlemenin usul ve esasları 2/9/2021 tarih ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğ ile hangi lisanslar için teminat verileceği, teminatın türü, tutarı ve verilme zamanına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve/veya 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan azami tutardan (2022 yılı için 130 milyon Türk lirası) fazla olmamak üzere bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1'i oranında teminatı, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermesi zorunludur.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan almış olduğunuz lisans/lisanslarınıza ilişkin olarak, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında mükelleflerin teminat verme yükümlülüğü ve zorunluğu bulunmaktadır.

Teminat verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda tarafınıza, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 nci maddesi kapsamında özel usulsüzlük cezası kesilecek ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi ve/veya 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi gereğince piyasa faaliyetiniz teminat verilinceye kadar durdurulacaktır.

Sosyal Medya