Petrol Piyasasında Düzeltme İmkanı Olan Fiillerin Listesi Yayınlandı

26 Mart 2019 Salı
EPDK, petrol piyasasında niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olan fiilleri kurumun internet sitesinde yayınladı.
 
EPDK’nın konuya ilişkin duyurusu şöyle:
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2019 tarihli toplantısında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 20 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 14.02.2019 tarihli ve 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, Kurul tarafından ekli listede yer alan fiillerin, niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller olarak kabul edilmesine,
karar verilmiştir.
 
5015 Sayılı Kanun’un 20 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının (a) Bendi Uyarınca Belirlenen Niteliği İtibarıyla Düzeltme İmkânı Olan Fiiller Listesi
 
1. İlan panosunda yer alan akaryakıt türlerinin satışa hazır bulundurulmaması (Bayilik Lisansı)
2. Fiyat ilanı yapılmadan akaryakıt satışı yapılması (Bayilik Lisansı)
3. Fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyatın üzerinde ancak bağlı dağıtım şirketince fiil tarihi itibarıyla belirlenen tavsiye fiyatının altında fiyatla akaryakıt satışı yapılması (Bayilik Lisansı)
4.* Otomasyon sis)temine bağlı ancak vaziyet planında veya İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatında bulunmayan tank/pompa bulunması (Bayilik Lisansı)
5. Bayisinin otomasyon sisteminde meydana gelen arızanın 10 gün içerisinde giderilmemesi (Dağıtıcı Lisansı)
6. Lisans sahibinin aykırılık bildirimleri hariç olmak üzere istasyon otomasyon sistemine ilişkin verileri mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma sunmaması (Dağıtıcı Lisansı)
7. Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahibinin tanklarına ve ticaretine ilişkin verileri Kuruma sunmaması(Dağıtıcı, Depolama ve Rafineri Lisansı)
8. Madeni Yağ üretim ve/veya satış faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri mali belgelerde madeni yağın adı ve/veya 12 haneli GTİP numarasını belirtmemesi Enerji(Madeni Yağ Lisansı)
9. Bayilik sözleşmesine ilişkin feshin süresi içerisinde Kuruma bildirilmemesi (Dağıtıcı Lisansı)
10. Unvan değişikliğinin Kuruma süresi içerisinde bildirilmemesi (Tüm Lisans Türleri İçin)
11. Yazılı olarak talep edilen bilgi-belgelerin süresi içerisinde hiç veya gereği gibi sunulmaması (Tüm Lisans Türleri İçin)
12. Lisans sahibinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarda değişiklik olmasına rağmen lisans sahibinin değişikliği süresi içinde Kuruma bildirmemesi (Tüm Lisans Türleri İçin)
13. Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi ve lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren süresi içerisinde Kuruma bildirilmemesi (Tüm Lisans Türleri İçin)
14. Lisans sahibinin lisansına kayıtlı tescilli markasını veya bu markanın kullanım hakkını, tescil edilmiş yeni bir marka ile değiştirmek suretiyle lisans tadili yapmadan üçüncü şahıslara devretmesi (Dağıtıcı ve Madeni Yağ Lisansı)
15. Dağıtıcının sözleşmeli bayisinde süresi içerisinde kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamaması (Dağıtıcı Lisansı)
16. Lisans sahibinin akaryakıt istasyonundan sözleşmeli dağıtıcı firmasının kurumsal kimlik belirtileri dışında başka bir dağıtıcı firmaya ait kurumsal kimlik belirtilerini mevzuatta belirtilen süre içerisinde kaldırmaması (Bayilik Lisansı)
17. Uzaktan erişim sistemine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (Dağıtıcı Lisansı)
18. Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis ve/veya faaliyetlerin sigortalanmaması (Tüm Lisans Türleri İçin)
19. Lisanslı tesisin Kurul izni olmaksızın kullandırılması (Bayilik Lisansı)
20.* Fiili tank kapasiteleri ile vaziyet planı veya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen tank kapasitelerinin farklı olması (Bayilik Lisansı)
21. Tesiste numune kabı bulundurulmaması (Dağıtıcı, Depolama, İşleme, Madeni yağ ve İhrakiye Teslim Lisans Türleri İçin)
22. Tüketici şikayetinin cevapsız bırakılması (Dağıtıcı Lisansı)
23. Pompa adasında, pompa adası bulunmuyorsa pompaların üzerinde dağıtıcı lisansı sahibine şikayete yönelik açıklamalar ve ücretsiz telefon numarasının yer aldığı levha ve/veya çıkartmanın asılmaması (Bayilik Lisansı)
24. Mali belgelerde muhatabın lisans numarasının bulunmaması (Serbest kullanıcılar hariç olmak üzere tüm lisans sahipleri)
25. Promosyon yasağına uyulmaması (Bayilik ve Dağıtıcı Lisansı)
26. İstasyon fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yer almaması (Bayilik Lisansı)
27. Lisansına kayıtlı olmayan tanker veya sabit köy pompası ile tarımsal amaçlı akaryakıt satışı yapılması (Bayilik Lisansı)
28. Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Petrol Piyasasına ilişkin bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması (Tüm Lisans Türleri İçin)
 
* Otuz (30) günlük ihtar süresi içerisinde yetkili makamlara aykırılığın giderilmesi için başvurulmuş olması ancak süre bitiminde yetkili makamca henüz işlemin sonuçlandırılmamış olması halinde mühürleme işlemi yapılmaz.

Sosyal Medya