6.77 TL 6.39 TL 4.42 TL 5.47 TL 3.79 TL   Tüm fiyatlar.

Lisans Başvurularında KEP adresi alma zorunluluğu

11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun "Elektronik Tebligat" başlıklı 7/a'nıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur." hükmü ile 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin "Elektronik tebligat adresi edinme" başlıklı 6'ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir." ve "Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır." hükümleri uyarınca tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır. Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca, 2014 yılında Kurum internet sayfasında yapılan duyuru ile ilgili tüzel kişilerden elektronik tebligata (e-Tebligat) elverişli kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerini edinilerek 28/11/2014 tarihine kadar Kurumumuza bildirilmesi istenmişti.

Elektrik Piyasasına ait, 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde önlisans başvuruları ile lisans başvurularında KEP adresinin sunulması gerekmektedir. Diğer taraftan, 23/12/2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğe eklenen "Kayıtlı elektronik posta adresi sunma yükümlülüğü" başlıklı Geçici 22 nci madde "(1)Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler ile önlisans veya lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerden kayıtlı elektronik posta adreslerini Kuruma sunmamış olan tüzel kişiler, kayıtlı elektronik posta adreslerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen tüzel kişiler hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan ilgili hükümler uygulanır." hükmünü amirdir. Bu hüküm çerçevesinde, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler ile önlisans veya lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerden kayıtlı KEP'lerini Kuruma sunmamış olan tüzel kişiler, KEP adreslerini 23/2/2016 tarihine kadar Kuruma sunmakla yükümlü kılınmıştı.

Bu kapsamda ilgili tüzel kişilerce bildirilen ve resmi KEP adresi olarak ifade edilebilecek KEP adresleri Kurumumuz veri tabanındaki muhatap kayıtlarına işlenmiştir. Bu KEP adreslerinin e-Tebligata elverişli olması gerektiğini tekrar hatırlatmakta fayda görülmektedir.

Geçen süre zarfında yazışmaların ve tebligatların söz konusu KEP adresleri üzerinden yapılması hususunda Kurumumuzdaki çalışmalar tamamlanmış olup halen kullanılmaktadır.

Kurumumuzca, Önlisans/Lisans, Sertifika Sahibi Tüzel Kişilere Ve Akaryakıt Harici Ürün Temin Başvurusunda Bulunanlar ile yapılacak yazışma, tebligat ve diğer bildirimlerin KEP yoluyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Güvenli, hızlı ve tasarruflu yazışmaya geçiş ve ilgili mevzuata uyum bakımından kayıtlı elektronik posta kullanımı önem arz etmektedir. Şirketinizin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına, Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin "Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma" başlıklı 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur." hükmü uyarınca https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/KEP-Kayitli-Elektronik-Posta-Hizmet-Saglayicilar bağlantısında da yer alan "Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS)" olarak yetkilendirilmiş şirketlerden temin edilebilir. Bu nedenle;

Kurumumuza, KEP hesaplarını bildiren çoğu Önlisans/lisans, sertifika sahibi tüzel kişilerin KEP hesapları e-Tebligat almaya elverişli olmadığından Kurum tarafından gönderilen e-Tebligatlar geri dönmektedir. İvedilikle Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından " KEP hesabımızın e-Tebligat amaçlı kullanılmasını istiyoruz" seçeneğinin işaretlenmesinin sağlanması,

Henüz Kuruma elektronik tebligata elverişli KEP adresi bilgilerini göndermemiş olan Önlisans/lisans, sertifika sahibi tüzel kişilerin, KEP adreslerine dair bilgileri ivedi bir şekilde Kurumumuza ibraz etmeleri,

Kuruma, elektronik tebligata elverişli KEP adresi bilgilerini sunmuş olan Önlisans/lisans, sertifika sahibi tüzel kişilerin KEP adreslerini düzenli aralıklarla kontrol ederek KEP adreslerine herhangi bir yazışma, tebligat ve diğer bildirimlerin gönderilip gönderilmediğini kontrol etmeleri,

Kurumumuza ibraz edilen KEP adresinin süresi dolarsa, iptal edilirse veya değiştirilirse derhal Kuruma bilgi verilmesi,

Şirketinize ait KEP adresini sehven, bilerek veya başka bir şirkete ait geçerli KEP adresini Kurumumuza bildirmeniz sonucunda e-Tebligatın yanlış şirkete yapılması durumunda hukuki olarak bazı sorunlarla karşılaşılacağı için e-Tebligat adresinin doğru bir şekilde beyanı büyük önem arz etmektedir.

"Önlisans/Lisans, Sertifika Sahibi Tüzel Kişilere Ve Akaryakıt Harici Ürün Temin Başvurusunda Bulunanlara önemle duyurulur.

Bayilerimiz KEP adreslerini Türkkep,TNBKep,E-GüvenKep gibi firmalara yada postaneye de başvuru yaparak alabilmektedirler.

İzlenecek yol:

Örneğin: postaneden başvuru yapacaklar,kurumsal yada gerçek kişiler için aşağıda belirtilmiş olan evraklarla beraber postaneye gidip müracaat yapmaları ve daha sonra postaneden almış oldukları evrakların birer örneklerini aşağıdaki mail adreslerine göndermeleri gerekmektedir.

j.algen@soil.com.tr

g.yeldan@soil.com.tr

s.hiz@soil.com.tr

Postaneden Başvuru yapacaklar İçin Gerekli Olan Evraklar:

• Kurumsal Başvurular da:
• *Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.
• *Noter onaylı imza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatı Ticaret Sicil Gazetesi’nin mutlaka bulunması gerekmektedir.) (Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir.)
• *Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmî belge.
• *Tüzel kişilik için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu
• *Başvuruda bulunacak kimse şirketin kanunî temsilcilerinin vekalet verdiği kişi ise; başvuru yapacak kimse ve şirket nam ve hesabına Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti ile ilgili her türlü işlemi yapacak kişiler için düzenlenmiş, şirketin kanuni temsilcileri tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi ile kaşelenmiş Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi.


• Gerçek Kişiler de:
• *Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge
• *Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu
Müracaat esnasında Hizmet alma Şeklinin’’Gönderici ve Alıcı seçilmesi;’’elektronik tebligat alıcısı olarak faydalanmak istiyorum’’ seçeneğinin özellikle ‘’evet’’ olarak işaretlenmesi gerekmektedir.Ayrıca bayilerimizin postaneden alacakları evrakların birer fotokopisinin Siyam Petrolcülüğe gönderilmesi gerekmektedir

 

KEP Kurumsal Başvuru Formunu indirin: 

 

KEP Bireysel Başvuru Formunu indirin: 

 

Bayi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi Beyanı indirin: 

 

HABERLER
Pompa Satış Fiyatları Bayi Olmak İstiyorum Otomasyon Sistemi Bayi Bilgi Sistemi Telefon